HONDURAN ARMED FORCES
ORUŽANE SNAGE HONDURASA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARMY   KOPNENA VOJSKA

 

      Kopnena vojska Hondurasa se modernizira 40-tih i 50-tih godina, kada se prijašnji sistem milicija pretvara u regularnu vojsku. Uz pomoć Sjedinjenih Američkih Država stvara se Prvi pješadijski bataljon, kao tradicionalna pješadijska jedinica, a Drugi bataljon nastaje 1950-te kao jedinica za borbu protiv pobunjenika. Ove dvije jedinice ostaju važne i dalje i smještene su blizu glavnog grada Tegucigalpe. Do 1983. godine vojska narasta do broja od 13500 ljudi. Postojale su 3 brigade, svaka sa dva pješadijska i sa po jednim artiljerijskim bataljonom. Uz to je bilo i nekoliko samostalnih pješadijskih bataljona, ali je broj njihovog ljudstva varirao od 400 pa do 1000 ljudi. Vrhunac po broju ljudstva Kopnena vojska doseže 1989, kada broji 15400 ljudi. Početkom devedesetih, radi rezanja budžeta, padaju prvo na 14500, a 1993 na 14000 vojnika.

     
 
OLD ARMY PATCH    
Stara oznaka Kopnene vojske    
     

      The Army of Honduras (Ejército de Honduras-EH) came into its modern form when changes were made in the previous militia system during the 1940s and 1950s. With assistance from the United States, the First Infantry Battalion was created in 1947 as a traditional infantry unit, and the Second Infantry Battalion was formed during the 1950s as a counterinsurgency unit. These two battalions remain important military commands and were headquartered near the capital city, Tegucigalpa, in the early 1990s.

     
  21st MILITARY POLICE BATTALION 11th INFANTRY BATTALION
  21.bataljon vojne policije 11. pješadijski bataljon

21st MP battalion guard the Chief and Staff Command 21. bataljon Vojne policije čuva zapovjednika i Komandu oružanih snaga

 

      By 1983 troop strength had grown to 13,500. The army had three brigades, each composed of two infantry battalions and one artillery battalion. In addition, there were six independent infantry battalions varying in size from 400 to 1,000 men. The army continued to grow in size and strength and complexity during the 1980s, reaching a peak of 15,400 in 1989. Beginning in 1990, because of severe reductions in the government's military budget, the army began to cut its troop strength, dropping to 14,500 in 1991 and then to 14,000 in 1993.

     
 
105th INFANTRY BRIGADE 115th INFANTRY BRIGADE  
105. pješadijska brigada 115. pješadijska brigada  
 

      Vojska se sastoji od tri pješadijske brigade, sa ukupno deset redovnih pješadijskih bataljona, specijalnu borbenu grupu za borbe u džungli, artiljerijski bataljon te betaljon veze. Oklopna konjička regimenta u svojem sastavu ima četiri eskadrona oklopnih vozila, izviđački eskadron, tenkovski eskadron te artiljerijski bataljon. Generalšatab ima pod svojom direktnom komandom teritorijalne snage, koje čini bataljon specijalnih snaga (padobranci), pješadijski bataljon, redovni padobranski bataljon, Akademiju za obuku, Vojnu akademiju Francisko Motazan, Školu za obuku komandosa te Oficirsku školu.

 
     
 
SPECIAL FORCES 1st BATTALION SPECIAL FORCES 2nd BATTALION  
1. bataljon specijalnih snaga 2. bataljon specijalnih snaga  
 

      Army is composed of three infantry brigades totaling ten regular infantry battalions, a special jungle group, one artillery battalion, one engineer battalion, and a signal battalion. A single armored calvary regiment is made up of four armored car squadrons, one reconnaissance squadron, a tank squadron, and one artillery battalion. General Army Headquarters has direct control of territorial force composed of one special forces (airborne qualified) battalion, one infantry battalion, one regular airborne battalion, the Honduran Military Training Academy, the Francisco Morazán Military Academy, the Commando School, and the Officer Candidate School.

     
 
MILITARY ACADEMY MILITARY SCHOOL  
Vojna akademija Vojna škola  
 

AIR FORCE   AVIJACIJA

 

Za razliku od ostalih centralno američkih država, Honduras je svoje oružane nage formirao oko avijacije. Tradicionalno, avijacija (Fuerza Aerea Hondurena) se smatra najačim odbrambenim oružjem Hondurasa. Svoju popularnost i prestiž su ojačali tokom rata sa Salvadorom, 1969. godine, takozvanim "Nogometnim ratom". U tom se ratu istaklo nekoliko pilota, a najveću je popularnost stekao major Fernando Soto, koji je oborio tri slavadorska borbena aviona. 1993. godine, avijacija je imala oko 1800 pripadnika, a tu se ne računa civilno osoblje zaposleno na održavanju aviona. Komanda avijacije je smještena na međunarodnom aerodromu Toncontín blizu Tegucigalpe (glavnog grada). Značajnije baze se nalaze u San Pedro Sula, La Cieba i San Lorenzo.

     
 
AIR FORCE MILITARY ACADEMY AIR FORCE MILITARY ACADEMY CADET  
Vojna akademija avijacije Kadet vojna akademija avijacije  
 

      Unlike most other Central American countries, Honduras formed its first modern military structures around the air arm. Traditionally, the air force has functioned as Honduras's strongest military deterrent. The air force enhanced its public reputation and prestige during the 1969 conflict with El Salvador. The war produced a number of air force heroes, the best known of whom is Major Fernando Soto, who shot down three Salvadoran fighter aircraft. The air force had a total troop strength in 1993 of 1,800. This figure did not include civilian maintenance personnel. Air force headquarters is located at Toncontín International Airport near Tegucigalpa, with major bases at San Pedro Sula, La Cieba, and San Lorenzo.

     

NAVY   MORNARICA

 

      Prije ranih sedamdesetih, Honduras nije imao mornaricu. Vojska je imala samo jednu brodicu od 12 metara, s kojom je patrolirala u teritorijalnim vodama. 1972. godine Mornarica (Marina de Honduras) postaje posebna služba sa vlastitom komandom. 1993. mornarica je imala 1200 pripadnika, od kojih su 600 bili mornarička pješadija (marinci). Razlog jačanja mornarice je shvaćanje važnosti mornaričkih snaga u Centralno američkim državama, kao i pomoći od strane Sjedinjenih Američkih Država. Mornarica ima tri glavne baze: Ampala na Tigrovom otoku u zaljevu Fonseca, Puerto Cortes na zapadno karipskoj obali te Puerto Castilla na centralno karipskoj obali. 

     
PATCH FOR GALA UNIFORM 1st MARINES BATTALION NAVY TECHNICAL SCHOOL
Oznaka za svečane uniforme 1. bataljon marinaca Navy Thecnical School
     

      Before the early 1970s, Honduras did not have an independent navy. The country had only one utility boat twelve meters in length, which allowed personnel from the army to patrol coastal waters intermittently. In 1972 the Navy of Honduras (Marina de Honduras) became a separate service with its own mission and general staff. The navy had a personnel strength of 1,200, including 600 marines, in 1993. The navy had doubled in size since 1983 because of changing military perspectives concerning the importance of naval forces in Central America and because of an increase of United States aid. The navy is headquartered at three bases: Amapala on Isla del Tigre in the Golfo de Fonseca on the Pacific coast, Puerto Cortés on the western Caribbean coast, and Puerto Castilla on the central Caribbean coast.

     
     

ON TOP    NA VRH

 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.