ESTONIAN DEFENCE FORCES
ESTONSKE ORUŽANE SNAGE

 

 
 
 
 
ESTONIAN MILITARY
OFFICIAL WEBSITE
MNC NE WEBSIITE
 
 
 

      Estonske obrambene snage (na estonskom: Eesti Kaitsevägi) se sastoje od Kopnene vojske (Maavägi), mornarice (Merevägi) te zračnih snaga (Õhuvägi) te Odbrambene lige (Kaitselit)-paravojna organizacija. Cilj je nacionalne odbrambene strategije osposobljavanje oružanih snaga za očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje te osposobljavanje Obrambenih snaga za zajedničko djelovanje sa snagama NATO-a i snagama zemalja Evropske organizacije u cijelom spektru savezničkih misija.

     
   
CAP BADGE    
Oznaka za šapke    
     

      The Estonian Defence Forces (Estonian: Eesti Kaitsevägi) is the name of the unified armed forces of the Republic of Estonia. The Estonian military is a defence force consisting of Maavägi (Army), Merevägi (Navy), Õhuvägi (Air Force) and a paramilitary organization Kaitselit (Defence League). The national defence policy aims to guarantee the preservation of the independence and sovereignity of the state, the integrity of its land area, territorial waters and airspace and its constitutional order. Its main goals remain the development and maintenance of a credible capability to defend the nation's vital interests and development of the Defence forces in a way that ensures their interoperability with the armed forces of NATO and European Union member states and their capability to participate in the full range of  Alliance misions.

     

PÄRNU ÜKSIK INDEPENDENT INFANTRY BATTALION  SAMOSTALNI PJEŠADIJSKI BATALJON PÄRNU

 

      Bataljon je osnovan početkom devedesetih kao samostalna pješačka četa, a likvidiran je krajem 2006. radi planova razvoja obrambenih snaga i infrastrukturnih problema. Odluka o likvidaciji je donesena 2004. Sjedište Zapadne obrambene oblasti ostalo je djelovati u gradu gdje je bataljona osnovan.

     

 

 

Pärnu Üksik-jalaväepataljon (1990-2006)

   
     

      The battalion was established in the early 1990s as a single-infantry company and was liquidated by the end of 2006 due to unnecessary development plans in the Defense Forces and infrastructural problems. The liquidation decision was already made in 2004. The headquarters of the Western Defense District remained operating in the battalion's military town.

     

NAVY   MORNARICA

 

      Estonska mornarica Merevägi je zadužena za sve pomorske operacije i zaštitu teritorijalnih voda Estonije. Glavne dužnosti mornarice su osposobljavanje za obranu teritorijalnih voda, obalne linije, osiguranja sigurnosti plovidbe u teritorijalnim vodama i u suradnji sa pomorskim snagama NATO-a učestvovanje u različitim misijama. U kriznim situacijama Mornarica mora biti spremna obraniti morske prilaze, ulaze u luke te linije opskrbe. Sve to uključuje i suradnju sa okolnim zemljama. Mornarica raspolaže patrolnim brodovima, čistačima mina, fregatom i jedinicama Obalne straže. Glavnina ovih snaga stacionirana je u mornaričkoj bazi Miinisadam. Flota minolovaca uključuje i ronilačku jedinicu. Uz to tu je i Mornarička aklademija i mornarički štab u Tallinnu.

     
   
NAVY INSIGNIA    
Oznaka mornarice    
     

      The Merevägi is responsible for all naval operations and protecting of the territorial waters of Estonia. The main functions of the naval force are the preparation and organisation of the defence of the territorial waters and coastal line, ensuring the maritime security, communications and sea traffic in the territorial waters and co-operation with NATO and the navies of other friendly countries around. In case of a crisis situation the Merevägi must be ready to defend sea approaches, harbour areas, sea lines of communication and to co-operate with the coalition units. The Merevägi includes units of patrol ships, minesweepers, a frigate and coast guard units, necessary to ensure the security of maritime communications lines and to establish and clear mine barriers. The majority of the naval forces are situated at the Miinisadam naval base. The current structure operates the Mineship Division which also includes a divers group. In addition there are the Naval Academy, Naval Base at Miinisadam and the Naval Headquarters which are situated in Tallinn.

     

BALTIC DEFENCE COLLEGE   BALTIČKI ODBRAMBENI FAKULTET

 

      Baltički odbrambeni koledž u Tartuu, Estonija (BALTDEFCOL) je multinacionalno vojno učilište, koje su osnovale tri baltičke države (Estonija, Latvija i Litva) 1999. godine. Služi kao centar strateških i operativnih istraživanja i pruža profesionalno vojno obrazovanje srednjim i višim službenicima i državnim dužnosnicima iz država osnivačica, drugih država članica Evropske unije (EU) i zemalja Sjevernoatlantskog saveza (NATO), kao i drugih evropskih zemalja uključujući Armeniju, Azerbajdžan, Bosnu i Hercegovinu, Gruziju, Moldaviju, Crnu Goru, Srbiju i Ukrajinu.

     
   
BREAST BADGE    
Prsna značka    
     

      The Baltic Defence College in Tartu, Estonia (BALTDEFCOL) is a multinational military college, established by the three Baltic states (Estonia, Latvia and Lithuania) in 1999. It serves as a centre of strategic and operational research and provides professional military education to intermediate- and senior-level officers and government officials from the founding states, other member states of the European Union (EU) and the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) countries, as well as other European countries including Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Georgia, Moldova, Montenegro, Serbia and Ukraine.

     

INSIGNIAS FOR INTERNATIONAL MISSIONS   OZNAKE ZA MEĐUNARODNE MISIJE

 

      Od pristupanja NATO-u, Estonija u svoje glavne prioritete stavlja suradnju sa tom organizacijom. Uspostavili su čvrste veze sa SAD-om u pitanjima sigurnosti i vojne suradnje. Trenutno, Estonija učestvuje u NATO-ovom Timu za brze reakcije i radi u Iraku u NATO misiji za obuku iračkih trupa. Od 2009. estonci imaju jedinicu od 40 vojnika raspoređenu u Iraku a oko 3% svojih aktivnih vojnih snaga šalje u Afganistan (u suradnji sa Britancima). Irak su napustili,  ali u mirovnim misijama Un-a još učestvuju. trenutno su u misiji na Kosovu. Bili su i u misiji SFOR-a u Bosni i Hercegovini. Mornarica učestvuje i u protiv piratskim operacijama uz obalu Somalije, te Borbenim grupama Evropske Unije.

     
     

      Since 2004 Estonia has been a full member of the NATO; it had been one of its foremost priorities since the restoration of independence. The US is among the countries with which Estonia has very close cooperation in the defence and security fields. Currently Estonia takes seriously participation in the NATO Response Team and contributes in NTM-I (NATO Training Mission - Iraq). Until 2009, Estonia had 40 soldiers fighting alongside American Forces in the Iraq War and 150 soldiers, or about 3% of its total active military force, fighting alongside British Forces in Afghanistan. Estonian forces have since been withdrawn from Iraq. In both cases, the units were regularly rotated. Estonia also provides peacekeepers for international missions in both Bosnia and Kosovo within the framework of the KFOR , and also contributes to EU battlegroups and NATO Response Force rotations and the EU’s anti-piracy operations off the coast of Somalia. The Estonian military employs STANG (NATO interoperable) weapons and equipment acquired from Finland, Sweden, Germany, Denmark, Great Britain, the United States and Israel.

     
BALTIC BATTALION BALTIC BATTALION camo BALTIC BATTALION
Baltički bataljon Baltički bataljon Baltički bataljon
     

      U suradnji sa Estonijon i Litvom osnovan je Baltički bataljon (BALTIC BATALION - BALBAT) i osnovana je i zajednička mornarička jedinica BALTRON koja je osposobljena za međunarodne operacije.

      Latvia cooperates with Estonia and Latvia in the joint infantry battalion BALTIC BATALION - BALTBAT and naval squadron BALTRON which are available for peacekeeping operations.

     
EU TRAINING MISSION IN MALI    TRENING MISIJA EU U MALIJU
 

      EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) je multinacionalna misija za vojnu obuku Europske unije sa sjedištem u Bamaku, Mali. 22 članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska) i 3 zemlje koje nisu članice EU (nisu članice EU: Gruzija, Moldavija, Crna Gora) angažirane su u ovoj misiji i poslale su vojnike u Republiku Mali.

     
   
SLEEVE PATCH    
Oznaka za rukav    
     

      EUTM Mali (European Union Training Mission in Mali) is a European Union multinational military training mission headquartered in Bamako, Mali. 22 EU members (Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden) and 3 non-EU countries (not members of the EU: Georgia, Moldova, Montenegro) are engaged in this mission and have sent soldiers to the Republic of Mali.

     

BALTIC AIR POLICING   ČUVANJE BALTIČKOG NEBA

 
   
BALTIC AIR POLICING    
Policía Aérea en el Báltico    
NATO "policijska" misija na Baltiku    
24.7. — 30.11.2006    
     

EXERCISE STEADFAST JAZZ 2013   VJEŽBA POSTOJANI JAZZ 2013

 
 
     

MULTINATIONAL CORPS NORTH EAST  MULTINACIONALNI KOPUS SJEVERO-ISTOK

 

      1997. ministri obrane Danske, Njemačke i Poljske odlučili su osnovati dansko-njemačko-poljski korpus. Ovaj je korpus trebao dobiti naziv Multinacionalni korpus Sjeveroistok (Multinational Corps Northeast, MNC NE). Multinacionalni korpus Sjeveroistok formiran je 18. rujna 1999. u Szczecinu u Poljskoj, koji je postao njegovo sjedište. Razvio se iz dugogodišnjeg jedinog multinacionalnog korpusa u NATO-u, savezničkih kopnenih snaga Schleswig-Holstein i Jutland (LANDJUT). Trinacionalna radna skupina osnovana je nakon odluke iz srpnja 1997. da Poljska treba biti primljena u NATO. Multinacionalni korpus Sjeveroistok ima ključnu funkciju u integraciji novih država članica NATO-a.

      In July 1997, Ministers of Defence of Denmark, Germany and Poland decided to establish a Danish-German-Polish Corps. This corps was to be named Multinational Corps Northeast. Multinational Corps Northeast was formed on 18 September 1999 at Szczecin, Poland, which became its headquarters. It evolved from what was for many years the only multinational corps in NATO, Allied Land Forces Schleswig-Holstein and Jutland  (LANDJUT). A tri-national working group was established following the July 1997 decision that Poland was to be admitted to NATO. Multinational Corps North East has a key function in the integration of new NATO member states.

     
 
MULTINATIONAL CORPS NORTH EAST MNC NE HQ COMPANY  

Multinacionalni korpus Sjeveroistok

Multinacionalni korpus Sjeveroistok

 
     

      Od 2004. godine članice postaju Estonija, Latvija i Litva. 2005. Slovačka, Češka - 2005. SAD 2006., 2008. Rumunjska. Slovenija je 2009. godine ušla u obitelj MNC NE. U siječnju 2012. Hrvatska je službeno postala dvanaesta nacija Korpusa. U srpnju 2013. Mađarska i 2014. Švedska, koja nije članica NATO-a, poslale su svog predstavnika u Baltičku vojarnu. Godine 2015. turski, britanski, francuski i nizozemski časnici započeli su svoju dužnost u Szczecinu. Kanada, Island, Belgija, Norveška i Grčka pridružile su se Korpusu 2016. godine.

      Since 2004, Estonia, Latvia and Lithuania become members. In 2005, Slovakia,  the Czech Republic - in 2005. The US in 2006, in 2008, Romania. In 2009, Slovenia entered the MNC NE family. In January 2012, Croatia officially became the twelfth nation of the Corps. In July 2013, Hungary and in 2014 Sweden, a non-NATO member, sent its representative to the Baltic Barracks. In 2015 Turkish, British, French and Dutch officers started their tours of duty in Szczecin. Canada, Iceland, Belgium, Norway and Greece joined the Corps in 2016.

     
     
     
ON TOP    NA VRH
 

© All contents of Ljubo's patch page are property of Ljubomir Kokošar and can not be reproduced, copyed or duplicated without author's writen permission.

© Sadržaj ove stranice je vlasništvo Ljubomira Kokošara i cijela ili dijelovi ne smiju biti kopirane ili prikazivane bez pismenog odobrenja vlasnika.